ПОЛОЖЕННЯ
про
РАДУ ГРОМАДСЬКОГО НАГЛЯДУ
виконання
Річної національної програми
під егідою Комісії Україна НАТО

Розділ I. Про РАДУ ГРОМАДСЬКОГО НАГЛЯДУ (РГН) виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна НАТО

 1. Рада громадського нагляду (РГН) виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна НАТО створюється у порядку встановленому Конституцією України, ЗУ «Про громадські об’єднання» та ЗУ «Про національну безпеку».

РГН – координаційна платформа, яка охоплює представників експертного середовища, громадських об’єднань, науковців. Для ефективної реалізації своєї діяльності РГН може створювати громадські організації або делегувати виконання завдань іншим громадським організаціям.

 1. Рада громадського нагляду (РГН) у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.
 2. Рада громадського контролю здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, законності й гласності, позапартійності, неупередженості, вільного волевиявлення та рівноправності членів, відкритості для суспільства.
 3. Мета діяльності РГН:

Забезпечення своєчасної реалізації реформ передбачених Річною національною програмою під егідою Комісії Україна-НАТО на 2021 рік (РНП), затвердженої Указом Президента України від 11 травня 2021 року номер 189/2021 та всіх наступних Річних національних програм, шляхом моніторингу, експертизи та адвокації. З цією метою представниками громадянського суспільства, експертного середовища, спеціалізованих громадських об’єднань формується Рада громадського нагляду РНП (РГН).

 1. Основними завданнями РГН є:
  • Досягти прозорості, відкритості та публічності у діяльності органів державної влади в процесі реалізації РНП.
  • Знизити випадки порушень Конституції України, законів України та інших нормативних актів органами державної влади та їх посадовими й службовим особами.
  • Імплементувати рекомендації Міжнародної дорадчої групи з питань безпеки й оборони в українське законодавство.
  • Посилити захист законних прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб в процесі реалізації РНП.
  • Консолідувати громадянське суспільство навколо ідеї повного виконання РНП.
  • Почати формування в українському суспільстві ставлення до РНП як до всеохопного документа, який сприятиме як євроатлантичній інтеграції України, так і реальним реформам, які позитивно впливатимуть на життя кожного громадянина.
  • Спонукати органи державної влади зокрема та весь політичний клас в цілому до реальної роботи на виконання РНП.
  • Забезпечити проведення належної громадської експертизи рішень органів виконавчої влади в процесі реалізації РНП.
 2. Принципи діяльності РГН:
 • Інклюзивність. Партнерами кампанії можуть стати всі політичні партії, громадські об’єднання та окремі громадяни, які підтримують євроатлантичний курс України.
 • Понадпартійність. Компанія не може бути використана будь-якою політичною силою для передвиборчої боротьби.
 • Відповідальність. До співпраці запрошуються уповноважені представники органів виконавчої та законодавчої влади, парламентських фракцій, позапарламентських партій та запрошені експерти.
 • Прозорість. Доступність продуктів діяльності РГН, публічність діалогу влади опозиції та громадянського суспільства, об’єктивне інформування громадськості про обставини та роль відповідальних осіб на шляху прийняття рішень необхідних для отримання ПДЧ НАТО.
 1. Відповідно до статті 10 ЗУ «Про національну безпеку» Рада громадського нагляду реалізуватиме своє законне право щодо здійснення цивільного контролю у сфері безпеки і оборони, а саме: 
 • отримувати в установленому порядку від державних органів, зокрема від керівників складових сектору безпеки і оборони, інформацію з питань діяльності складових сектору безпеки і оборони, крім інформації з обмеженим доступом; 
 • здійснювати дослідження з питань національної безпеки і оборони, публічно презентувати їх результати, створювати для цього громадські фонди, центри, колективи експертів тощо; 
 • проводити громадську експертизу проєктів законів, рішень, програм, представляти свої висновки і пропозиції для розгляду відповідним державним органам;
 • брати участь у громадських дискусіях та відкритих парламентських слуханнях з питань діяльності і розвитку сектору безпеки і оборони, питань правового і соціального захисту військовослужбовців та працівників розвідувальних та правоохоронних органів, зокрема звільнених у запас чи відставку, учасників бойових дій та членів їх сімей.
 1. Для виконання завдань, зазначених у цьому Положенні, РГН здійснює:
 • Моніторинг законодавчих ініціатив, актів виконавчої влади, спрямованих на реалізацію РНП.
 • Ознайомлення українського суспільства, представників влади та міжнародного співтовариства з результатами моніторингу.
 • Проведення громадських експертиз проєктів законів, рішень та актів виконавчої влади на відповідність до РНП.
 • Проведення адвокаційних компаній з метою стимулювання представників влади приймати необхідні для виконання РНП рішення у визначені строки.
 1. Рада громадського нагляду (РГН) у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з громадськими об’єднаннями, в тому числі міжнародними, недержавними засобами масової інформації, іншими інститутами громадянського суспільства.

Розділ II. Організаційна структура та принципи діяльності РАДИ ГРОМАДСЬКОГО НАГЛЯДУ (РГН)

 1. Рада громадського нагляду (РГН) формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу у складі 15 осіб. Члени РГН на першому її засіданні обирають простою більшістю голосів Модератора Ради громадського нагляду (РГН).
 2. Рада громадського нагляду (РГН) складається з авторитетних лідерів суспільної думки та представників громадянського суспільства, які гарантуватимуть, що діяльність РГН відповідатиме заявленим меті, завданням та принципам.
 3. Члени РГН та Модератор РГН беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.
 4. Строк повноважень РГН становить один рік. По завершенню повноважень здійснюється оновлення її складу шляхом ротації двох третин складу.
 5. Повноваження члена РГН достроково припиняються у разі:
 • складення повноважень за власним бажанням;
 • набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 • відсутності на двох засіданнях РГН.
 1. У разі дострокового припинення повноважень члена РГН проводиться конкурс для обрання члена РГН замість того, повноваження якого достроково припинені. Такий член РГН обирається на строк, що залишається до закінчення річного строку повноважень РГН.
 2. Модератор Ради громадського нагляду: 
 • організовує діяльність РГН; 
 • скликає та головує на засіданнях РГН;  
 • представляє РГН у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями за згодою і на підставі відповідного мандату РГН.
 1. Члени РГН: 
 • беруть участь у засіданнях РГН та підготовці матеріалів до них; 
 • забезпечують за дорученням РГН виконання окремих завдань, що належать до її компетенції.
 1. Засідання РГН проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць.
 2. Засідання РГН можуть проводитися з ініціативи її Модератора, більшості членів Ради громадського нагляду або за пропозицією Апарату Ради громадського нагляду (Апарат РГН). 
 3. Засідання РГН є правочинним, якщо на ньому присутні більш ніж половина від її складу. У випадку необхідності засідання можуть відбуватися дистанційно за допомогою засобів онлайн-зв’язку.
 4. Члени РГН не мають права делегувати свої повноваження щодо участі у засіданнях РГН та право голосу на них іншим особам, у тому числі іншим членам РГН. У разі відсутності члена РГН на засіданні, в тому числі і онлайн, він має право висловити свою позицію у письмовій формі.
 5. Рішення РГН ухвалюється більшістю голосів присутніх на засіданні членів цієї Ради.
 6. У засіданнях РГН на запрошення її Модератора можуть брати участь народні депутати України, посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, експерти, члени профільних неурядових громадських організацій та інші особи. Запрошені на засідання РГН особи користуються правом дорадчого голосу.
 7. Члени Апарату РГН та Експертної Ради РГН можуть брати участь в засіданнях за власним бажанням, попередньо повідомивши про це Модератора РГН. Під час засідань вони користуються правом дорадчого голосу.
 8. За результатами засідання РГН оформляється протокол, який підписується Модератором Ради громадського нагляду, а у разі його відсутності – уповноваженою ним особою.
 9. Копії протоколів засідань РГН є публічними документами за виключенням випадків, якщо на засіданнях розглядалися питання, що становлять державну таємницю.

Розділ III. Апарат РАДИ ГРОМАДСЬКОГО НАГЛЯДУ (РГН)

 1. Організаційне забезпечення діяльності РГН здійснюється Апаратом Ради громадського нагляду.
 2. Завдання Апарату Ради громадського нагляду:
 • забезпечення поточної діяльності РГН;
 • здійснення моніторингів законодавчих ініціатив, актів виконавчої влади, спрямованих на реалізацію РНП;
 • підготовку проєктів документів до  засідань РГН; 
 • інформування членів РГН про результати виконання прийнятих нею рішень; 
 • інформування громадськості про діяльність РГН, забезпечення прозорості і відкритості її діяльності;
 • внутрішня комунікація та зв’язки з медіа;
 • комунікація з органами державної влади та міжнародними представництвами в України.
 1. Структура і персональний склад Апарату Ради громадського нагляду визначається відповідно до її потреб і затверджується на засіданнях РГН. Очолює Апарат РГН Координатор Апарату РГН.
 2. Модератор Ради громадського нагляду є членом Апарату РГН за посадою.
 3. Координатор Апарату РГН:
 • організовує діяльність Апарату РГН; 
 • представляє Апарат РГН у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями за згодою і на підставі відповідного мандату РГН.
 1. Фінансування поточної діяльності Апарату РГН здійснюється шляхом добровільних пожертв громадян України, українських та міжнародних організацій, підприємств та грантів. Заборонено фінансування з джерел, прямо чи опосередковано пов’язаних з Російською Федерацією, її союзників та держав або організацій, які визнані міжнародним співтовариством терористичними.
 2. Всі надходження та видатки на діяльність Апарату РГН є публічними і публікуються щоквартально.
 3. Діяльність Апарату РГН відбувається відповідно до законодавства України та не має на меті отримання прибутку в будь-якій формі.

Розділ IV. Експертна Рада РАДИ ГРОМАДСЬКОГО НАГЛЯДУ (РГН)

 1. Експертна Рада Ради громадського нагляду складається з запрошених експертів у галузях, пов’язаних з процесом виконання РНП та проводить громадські експертизи і здійснює необхідні дослідження.
 2. Кількісний і персональний склад Експертної Ради РГН затверджується на засіданнях Ради громадського нагляду за пропозиціями Апарату Ради громадського нагляду. 
 3. Діяльність Експертної Ради РГН організовує Координатор Експертної Ради РГН. Його кандидатура подається на затвердження на засідання РГН Апаратом РГН.
 4. Члени Експертної Ради РГН зобов’язуються дотримуватися у своїй діяльності, в тому числі поза межами РГН принципів, вказаних у цьому положенні, та не вчиняти дій чи публічних заяв, що суперечать меті та завданням, вказаним у цьому Положенні.
 5. Члени експертної ради РГН можуть отримувати гонорар за виконану роботу в межах своїх повноважень та завдань. Гонорари є публічними, відповідальність за сплату необхідних податків відповідно до законодавства України лежить повністю на експерті. 

Розділ V. Формування РАДИ ГРОМАДСЬКОГО НАГЛЯДУ (РГН)

 1.  Рада громадського контролю формується у складі 15 осіб, відібраних за результатами конкурсу. Пропозиції до першого складу Ради громадського нагляду подає Ініціативна група з формування РГН.
 2. Конкурс з формування складу Ради громадського нагляду проводиться шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України. Технічний регламент і прозорість забезпечує Апарат Ради громадського нагляду.
 3. Голосування відбувається на офіційному вебсайті РГН.
 4. Не пізніше ніж за місяць до строку закінчення повноважень Ради громадського нагляду Апарат Ради громадського нагляду оголошує про конкурс щодо формування складу Ради громадського нагляду. Після цього в тижневий термін має відбутися засідання Ради громадського нагляду, на якому шляхом таємного рейтингового голосування визначається список осіб, які підлягають ротації. Підсумки голосування публікуються на офіційному сайті Ради громадського нагляду.
 5. Кандидатури на конкурс мають право подавати:
 • Члени Ради громадського нагляду, в тому числі допускається і самовисування.
 • Громадські об’єднання, статутна діяльність яких пов’язана із метою, зазначеною у цьому положенні. Кожне громадське об’єднання може подати не більше трьох кандидатур;
 • ініціативна група з формування Ради громадського нагляду, Апарат і Експертна Рада Ради громадського нагляду;
 • закордонні українські організації, цілі і завдання яких не суперечать цьому Положенню, окрім зареєстрованих чи пов’язаних з Російською Федерацією.
 1. Для участі в конкурсі з формування складу Ради громадського нагляду відповідні громадські об’єднання та інші суб’єкти подання, окрім структурних підрозділів Ради громадського нагляду, подають шляхом надсилання на вказану в оголошенні про проведення конкурсу адресу електронної пошти:
 1. рішення керівного органу громадського об’єднання про висування кандидатур для участі в конкурсі;
 2. копію статуту громадського об’єднання;
 3. копію свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання;
 4. особисту заяву кандидата про участь у конкурсі з повідомленням про відсутність визначених Законом України “Про очищення влади”;
 5. копію документа, що посвідчує особу кандидата;
 6. автобіографію кандидата, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 7. мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються мотиви бути обраним до складу Ради громадського контролю;
 8. відомості про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата;
 9. письмову згоду на обробку персональних даних.
 1. Відповідальність за достовірність поданих даних несуть громадська організація і кандидат.
 2. Подані громадськими об’єднаннями та іншими суб’єктами подання документи, а саме – зазначені в підпунктах 1, 2, 4, 6 та 7 розміщуються на вебсайті Ради громадського нагляду.
 3. Якщо громадським об’єднанням не подано документи, зазначені в цьому Положенні, запропоновані ним кандидатури до участі в конкурсі не допускаються і будь-які документи щодо них на вебсайті не розміщуються.
 4. Якщо для участі у конкурсі з формування складу Ради громадського нагляду подано менш ніж п’ятнадцять кандидатур, Модератор РГН може продовжити строк подання кандидатур та відповідних документів та перенести дату та час проведення рейтингового Інтернет-голосування. Оголошення про таке рішення розміщується на офіційному вебсайті Ради громадського нагляду.
 5. Рейтингове Інтернет-голосування проводиться протягом дванадцяти годин через вебсайт РГН.
 6. Будь-який громадянин, який проживає на території України, може взяти участь в рейтинговому Інтернет-голосуванні.
 7. Під час участі в рейтинговому Інтернет-голосуванні громадянин може проголосувати не більше ніж за п’ятнадцять кандидатів, а у разі проведення рейтингового Інтернет-голосування для обрання члена Ради громадського нагляду замість того, повноваження якого достроково припинені, – за одного кандидата.
 8. Обраними до складу Ради громадського нагляду за результатами рейтингового Інтернет-голосування вважаються п’ятнадцять кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів, а у разі проведення рейтингового Інтернет-голосування для обрання члена Ради громадського нагляду замість того, повноваження якого достроково припинені, – кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.
 9. За результатами конкурсу з формування складу Ради громадського нагляду Модератор Ради громадського нагляду розміщує на офіційному вебсайті Ради громадського нагляду оголошення про результати рейтингового голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, та складу Ради громадського нагляду, а у разі проведення конкурсу для обрання члена Ради громадського нагляду замість того, повноваження якого достроково припинені, – із зазначенням обраного члена Ради громадського нагляду.

Розділ VI. Прикінцеві і перехідні положення

 1. Перший склад Ради громадського нагляду (РГН) формує Ініціативна група з формування РГН. Початковий склад може становити менше осіб, ніж зазначено в п. 1 Розділу II цього Положення. Вакантні місця заповнюються в процесі діяльності шляхом консенсусної підтримки іншими членами РГН, про що повідомляється на офіційних ресурсах РГН.
 2. Перший склад Апарату Ради громадського нагляду та Експертної Ради Ради громадського нагляду формує Ініціативна група з формування Ради громадського нагляду за погодженням з усіма членами першого складу Ради громадського нагляду. Офіційно склад Апарату Ради громадського нагляду та Експертної Ради Ради і це Положення затверджуються на Установчому засіданні Ради громадського нагляду (РГН) виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна НАТО. Це засідання є відкритим і публічним.